Vedtekter

Vedtatt 30.1.2001, med endringer i §2 og §3 vedtatt på årsmøtet 5.3.2002

§ 1: Bydelsrådets overordnede formål
Kroken og Omegn Bydelsråd er et frittstående, partipolitisk uavhengig råd. Bydelsrådet er sammensatt av medlemmer fra organisasjons- og næringslivet samt enkeltpersoner, og skal representere befolkningen i området fra Thyholdtelva-Uranusveien- Tomasjordnes i sør til Tønsvikelva i nord.

Kroken og Omegn Bydelsråds formål er å arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av bydelen, fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge, skape nærhet og lokal identitet for befolkningen og virke som en paraplyorganisasjon for organisasjonslivet.

Kroken og Omegn Bydelsråd skal være formell part/høringsinstans i saker som gjelder planlegging og regulering i bydelsrådets virkeområde. Bydelsrådet skal særlig arbeide for å få innsyn i kommunens og andre offentlige og private aktørers planlegging og regulering hva angår:

1. Fremtidig boligbygging i bydelen.
2. Trafikkavvikling for biler og myke trafikanter.
3. Områder for industri og næringsliv.
4. Strand og havneområder.
5. Muligheter for lek og fritidsaktiviteter.
6. Tilgjengelighet til friarealer rundt bydelen og ettersyn med disse.
7. "Lunger" - grøntarealer - i bydelen.
8. Skoler og barnehager

Bydelsrådet kan også iverksette andre tiltak for bydelsutvikling.

§ 2: Bydelsrådets organisasjonsform
Styret.
Kroken og Omegn bydelsråd består av et styre som har ansvaret for den daglige utøvelse av bydelsrådets formål - jfr §1 - samt oppgaver som for øvrig vedtas av årsmøtet. Representanter til styret må ha bostedsadresse innenfor bydelsrådets virkeområde. Lag, foreninger, organisasjoner, næringsdrivende og enkeltpersoner har lik adgang til å foreslå representanter til bydelsrådets styre. Årsmøtet velger etter innstilling fra valgkomiteen ut fra dette faste representanter og vararepresentanter for ett år av gangen. Styrets sammensetning skal i størst mulig utstrekning representere befolkningen i bydelsrådets virkeområde mht kriterier som bosted, alder og kjønn. Lag, foreninger eller organisasjonsinteresser bør være representert i styret. Styret i Kroken og Omegn Bydelsråd skal arbeide i forhold til vedtektene og årsmøtets arbeidsplan til enhver tid.


Årsmøtet.
Årsmøtet er Kroken og Omegn Bydelsråds høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars. Styret sørger for allmenn kunngjøring med frister for å melde inn saker til styret minst 3 uker på forhånd. Forslag på kandidater til styret sendes styret v/valgkomiteen.

Lag, foreninger og organisasjoner sendes særskilt invitasjon til årsmøtet. Disse skal også motta regnskap og årsmelding minst 3 uker på forhånd.

Alle som er bosatt innenfor bydelsrådets virkeområde kan være tilstede på årsmøtet med tale- og stemmerett.

Det skal føres møteprotokoll fra årsmøtet etter vanlige regler. Regnskapsåret følger kalenderåret. Ved avstemning på årsmøtet gjelder vanlig flertallsregel (simpelt flertall).

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom 2/3 av styremedlemmene i Kroken og Omegn Bydelsråd ønsker det, eller 50% av antall stemmeberettigede ved siste ordinære årsmøte krever det.
 

§ 3: Styrets oppbygging
Til styret i Kroken og Omegn Bydelsråd velger årsmøtet styreleder, 6 faste styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Styreleder og faste styremedlemmer velges for en periode på to år. Ved første valg velges tre styremedlemmer for ett år. Varamedlemmer velges for ett år. Styret konstituerer seg selv og fordeler vervene som nestleder, kasserer og sekretær. Både styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styret har fullmakt til å nedsette arbeidsgrupper til konkrete oppgaver, bestående av personer med spesielle interesser og/eller kompetanse i forhold til oppgavene.

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten er møtt opp. Ved forfall fra faste styremedlemmer, trer varamedlemmer inn som ordinære styremedlemmer etter rekkefølgen ved valget.

Ved avstemning gjelder vanlig flertallsregel (simpelt flertall).

Styreleder er møteleder. Ved forfall tar nestleder over.

Styreleder har ansvar for å sette opp saksliste og innkalle til møte.Innkalling til møte skal skje i god tid og senest en uke før møtet.

§ 4: Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av ordstyrer
 • Valg av sekretær
 • Godkjenning av fremmøtte representanter
 • Regnskap
 • Årsmelding
 • Styrets forslag til handlingsplan
 • Budsjett
 • Valg av styre
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomite for styre
 • Andre saker som er fremmet
   

 

 

 

 

 

 

§ 5: Vedtektsendringer
Endringer av vedtektene kan bare foretas av årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må fremmes til styret før 1. januar. Endringsforslag med styrets innstilling skal offentliggjøres senest 3 uker før årsmøtet. For gyldig vedtak kreves 2/3 flertall på årsmøtet.  

§ 6: Oppløsning
Forslag om oppløsning av Kroken og Omegn Bydelsråd må legges fram som egen sak på et årsmøte for å kunne realitetsbehandles på neste ordinære årsmøte. For gyldig vedtak kreves minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

Ved oppløsning overføres Kroken og Omegn Bydelsråds kapital til et utviklingsfond for bydelen. Styret utarbeider egne vedtekter for dette.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support